امکان تهیه غذای خود از هر رستورانی که مایل باشید در این سایت فراهم است. کلیه سفارشات غذا برای نهار از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر و برای شام از 8 تا 9 شب دارای اعتبار بوده و سفارشات خارج از این محدوده توسط سیستم نادیده گرفته خواهد شد.