طرح موضوع تشکیل سازمان شهرداریهای کشور ، سابقه ای در حدود چهار دهه دارد ، اما با وجود وفاق نظری وعملی به ظاهر عمومی بر سر ضرورت چنین تشکیلاتی در نظام مدیریت شهری کشور ، هیچ گاه این امر تحقق نیافته است .گویا اکنون مسئولا ن ذیربط عزم خود را برای تشکیل این سازمان جزم کرده اند . این مقاله با بازشناسی تحولات وسابقه قانونی وتشکیلاتی این سازمان در چند دهه گذشته به موضوع اهداف و وظایف آن پرداخته وموانع تشکیل آن را بر می شمارد.