شركت خدماتی كالای شهروند (سهامی خاص ) در آبان ماه 1372 تحت شماره 100753 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی به ثبت رسیده است.