دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی از اوایل سال ۱۳۸۱ با هدف حمایت، پشتیبانی و هدایت سرمایه گذاری در این بخش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی آغاز به فعالیت نموده است.