شبكه نقطه تجاری ایران عضو شبكه جهانی نقاط تجاری است.