شاهکوه روستایی است کوهستانی,واقع در البرز مرکزی که از شمال به گرگان و از جنوب شرقی به شاهرود و از جنوب غربی به دامغان می رسد . و از نظر تقسیمات استانی در حوزه استان گلستان قرار می گیرد . این روستا در ارتفاع 2000 متری دریا قرار دارد و با شهرهای گرگان و شاهرود ارتباط زمینی از طریق راه شوسه دارد. شاهکوه به علت موقعیت کوهستانی خود دارای تابستانهایی معتدل و زمستانهایی سرد است و مردم آن به کارهای کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند .