این دانشگاه در شهر هاشیوژی در حومه توکیو واقع شده است.