این سایت متعلق به دانشگاه آزاد شهر برلین است. در این سایت می توانید به اطلاعات مفیدی در رابطه با این دانشگاه دست پیدا کنید.