استان گیلان یکی از استانهای شمالی با مساحت 14711 کیلومتر می باشد . این استان در 46 درجه و 34 دقیقه تا 38 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 53 دقیقه تا 50 درجه و 34 دقیقه طول شرقی از نصف النهار قرار گرفته است .