شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور در زمینی به مساحت 16 هکتار در شهر مشهد، جنب شهرک صنعتی توس قرار دارد. این شهرک به عنوان تنها پارک تکنولوژی تخصصی در زمینه صنایع غذایی و بیوتکنولوژی با هدف ارتقای صنایع غذایی کشور جهت افزایش توان رقابتی شرکتها برای حضور در بازارهای بین المللی و مساعدت به شکل گیری صنایع مبتنی بر بیوتکنولوژی ایجاد شده است.