در سال 1363 متعاقب مصوبه قانونی و تصویب مجلس محترم شورای اسلامی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی تاسیس و به شکل مدون و گسترده فعالیت خود را در منطقه شمال غرب کشور آغاز نموده است. با توجه به تاریخ تکوین آن در منطقه شمالغرب و استقرار شرکت در تبریز سرپرستی و انجام امور مربوط به استان آذربایجان غربی و منطقه اردبیل نیز از طریق شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی صورت پذیرفته که در نیمه دوم سال 1369 و سال 1373 به ترتیب استان آذربایجان غربی و اردبیل از این شرکت منفک و مستقلا انجام وظیفه نموده و شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی نیز رسالت قانونی خویش را منحصرا در استان آذربایجان شرقی متمرکز ساخته است.