بر اساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران , حداقل 10 کارفرما که در یک رشته خاص فعالیت دارندمیتوانند برای دفاع از حقوق مشروع و قانونی خود تشکیل انجمن صنفی بدهند.<br /> در این راستا تا کنون 15 انجمن صنفی توسط کارخانه های آرد در سراسر کشور تشکیل شده است . این انجمنها برای دستیابی به موقعیت بهتر و هماهنگی در سطح ملی اقدام به تشکیل کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران در تاریخ 01 / 09 / 1378 نموده اند .