در این سایت اطلاعات جامعی در رابطه با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و همایش های این دانشگاه و بسیاری اطلاعات مفید دیگر وجود دارد.