این سایت متعلق به دانشگاه بوعلی سینا در استان همدان می باشد.