مجلة غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، فصلنامة پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی) است.