این سایت متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد است. در این سایت اعضای شورا معرفی شده اند.