مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال 1349 تاسیس شد. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مرکز تحقیقات با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی اداره امور مرکز در اواخر دهه اول تاسیس آن به وزارت پست و تلگراف و تلفن واگذار و از سال 1359 همزمان با توجه دولت به مراکز تحقیقاتی فعالیت های پژوهشی مرکز شکل منسجم تر و جدی تری یافت.