ندا رایانه به عنوان یکی از بزرگترین و موفق ترین فراهم کننده های سرویس اینترنت در ایران فعالیت می کند.