این سایت به معرفی دفتر مقام معظم رهبری ایران می پردازد. هم چنین اطلاعاتی راجع به اعمال مسلمانان در اختیارتان قرار می دهد.