این سایت پیرامون کاخ واتیکان و مقر رسمی پاپ در روم است.