شركت سهامی مخابرات استان تهران همانند سایر شركتهای مخابراتی استانها درراستای سیاست تمركززدایی وبراساس قانون اصلاح مادة 7 قانون تأسیس شركت مخابرات ایران مصوب 6/2/73 مجلس شورای اسلامی ومطابق با اساسنامة مصوب 1/11/74 كمیسیون مربوطه درمجلس كه درتاریخ 11/11/74 توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد به مدت نامحدود تأسیس گردید وآغازبه كار نمود.