این انجمن در سال ۱۹۸۱ با یک گروه از کارکنان سرویسهای امداد رسانی کشورهای غرب تاسیس شده است.