انجمن جانور شناسی و باغ وحش دوبلین در سال ۱۸۳۰ تاسیس شده است. حیوانات این باغ وحش از باغ وحش لندن تامین می شوند.