فعالیت این شرکت شامل تمامی تدارکات زنجیر وار از تولید تا تحویل نهایی کالا به بهترین حالات بسته بندی است.