این نمایشگاه در کشور ایرلند قرار دارد. این نمایشگاه بیش از ۳۵۰ هزار مشتری و ۳۰۰ نفر کارمند دارد.