در این سایت میتوانید راجع به نحوه پذیرش وشرایط تحصیل در این دانشگاه اطلاعاتی کسب کنید. وهمچنین خانمهای باردار میتوانند از طریق این سایت برای خود ماما پیداکنند و از راهنمایی وتوصیه های پزشکان بهره مند شوند.