دفترمطالعات سیاسی و بین المللی به منظور بهره گیری از اندیشه های مختلف و خردمندانه نمودن امر سیاستگذاری در فعالیت های خود ،‌از شوراهای متعددی برخوردار است، که در راس آن شورای پژوهشی متشکل از معاون آموزش و پژوهش، مدیرکل،‌معاونین، روسای کلیه مراکز و برخی از اساتید محترم دانشگاهها قرار دارد.فعالیت های دفترمطالعات به طور خلاصه شامل : انتشار مجلات تخصصی و کتب، برگزاری همایش ها ، میزگردها و سخنرانی های علمی -کاربردی، تهیه گزارشها و مقالات و انجام همکاری های علمی و طرح های تحقیقاتی با مؤسسات پژوهشی داخلی و بین المللی و دانشگاهها می‌باشد