این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل دسترسی است و می توانید اطلاعاتی در مورد بلیط و نقشه راهها وزمانبندی حرکت و... در مورد مترو به دست اورید.