در این سایت میتوانید اطلاعاتی در باره برنامه پرواز ها و خدمات این شرکت به دست اورید وهمچنین ازطریق این سایت میتوانید بلیط رزرو کنید .<br /> این سایت دارای یک بخش ایران شناسی نیز میباشد.