در این سایت میتوانید به سایتهای دانشگاهای کشور دانمارک دست پیداکنید.