توسط این سایت میتوانید به سایتهای دانشگاهای کشور تایلند دست یابید.