روزنامه همشهری <br /> روزنامه صبح ایران (اجتماعی- فرهنگی - اقتصادی)<br /> صاحب امتیاز : شهرداری تهران