روزنامه صبح ایران<br /> صاحب امتیاز: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران<br /> مدیر مسؤول: عبدالرسول وصال