روزنامه خبری - تحلیلی<br /> اجتماعی, فرهنگی, سیاسی, ورزشی<br /> اولین روزنامه تمام رنگی بخش خصوصی<br /> مدیر مسئول و صاحب امتیاز : الیاس حضرتی<br /> سر دبیر : بهروز بهزادی