مجتمع آموزشی علوم تندرستی در سال 1354 در مجموعه دانشگاه بوعلی سینا با رشته های پزشکی ، پرستاری و بهداشت شروع بکار کرده و با این امکانات هسته اولیه گروه پزشکی را پایه گذاری نمود. سپس با تصویب لایحه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1365 دانشگاه علوم پزشکی همدان شکل گرفت.