در رابطه با تاریخ شوروی مایلم فقط یادآوری كنم كه از نظر سیاستمداران ایرانی، اتحاد شوروی سابق از نظر استعمار و توسعه آرمان های خود بدون توجه به فرهنگ دیگران و بدون توجه به قوم دیگر و ذهنیت مردم، در این مرحله می‌توانست با كشورهای قابل مقایسه باشد. ولی این بدان معنی نیست كه آن حرفها، انتقاد از ذهنیت و فرهنگ ملت شوروی سابق باشد. می‌دانید، ما همیشه سعی می‌كردیم ملت آمریكا را از دولت آمریكا تمییز دهیم.