این سایت به یک مرکز طراحی کننده‌ی نرم افزار تعلق دارد که دارای برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای می‌باشد. شرکت‌های بازرگانی با استفاده از تکنولوژی‌‌های مدیریتی این مرکز می‌توانند برنامه‌های خود را بهتر اجرا کنند و رشد سریعتری در بازار تجاری داشته باشند. این مرکز دارای برنامه‌های آموزشی در زمینه‌ی طراحی نرم‌افزار می‌باشد. شما می‌توانید از طریق این سایت از برنامه‌های آموزشی این شرکت استفاده کنید. این مرکز اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی نموده است. با مراجعه به این سایت می‌توانید تاریخ شروع این برنامه‌ها را مشاهده نمایید.