این سایت یک شبکه‌ی اطلاعاتی مربوط به ورزش اسکواش می‌باشد. این منبع اطلاعاتی مستقل شامل اطلاعات و اخباری در خصوص ورزشکاران این رشته‌ی ورزشی می‌باشد. بازیکنان اسکواش می‌توانند ماهانه به بیش از یک میلیون مطالب داخل آن دسترسی یابند. این سایت روزانه بیش از ۳۰۰۰ صفحه اطلاعات در مورد تاریخچه ، اخبار و اطلاعات در زمینه این رشته به کاربران ارائه می‌نماید. اطلاعات موجود در این سایت توسط گزارشگران و شرکت‌کنندگان شبکه‌ی جهانی جمع‌آوری گردیده است. شما می‌توانید با ورود به این سایت آدرس بیش از ۲۲۰۰ سایت و لینک مرتبط به این رشته را به‌دست آورید و از تماشای آنها لذت ببرید.