هدف از طراحی این سایت ارائه‌ی فیلم‌های تلویزیونی شامل: تمام جنبه‌های تحقیق ، بازاریابی ، دسته‌بندی و خلاصه‌نویسی است که منابع تحقیقاتی مهمی را دربردارد.