این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی در ایالت واشنگتن است که به ارائه‌ی اطلاعات داده‌هایی در زمینه‌ی آموزش و پرورش ، کالج‌ها ، توجه به دانشجویان ،تحصیل در خارج از کشور ، زندگی دانشجویان و فرصت‌های‌آنان می‌پردازد. این مؤسسه ‌به ارائه منابع اطلاعاتی موجود می‌پردازد.