این سایت به ارائه‌ی آزمون‌هایی در زمینه‌ی ریاضیات و علوم می‌پردازد تا از این طریق میزان استعداد و مهارت‌های دانشجویان را در موضوع مربوطه مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. این آزمون‌ها تنها به منظور کمک و تمرین به دانشجویان طراحی شده و به دانشجو ، استاد و والدین کمک می‌کند تا میزان یادگیری یک فرد خاص را در مقایسه با سایر دانشجویان این رشته در سراسر دنیا ارزیابی نمایند.