این سایت در سال ۱۹۹۶ به تشخیص مؤسسان این سازمان مطالعاتی ، تأسیس گردید و امکان دسترسی کاربران یا محققان را بسیار ساده‌تر نموده است. آنان به پدیدآوردن مرکزی برای جمع‌آوری و تقسیم اطلاعات پرداختند تا اساتید بتوانند ابزار تحقیق و برنامه‌ریزی آموزشی جدید را تولید نمایند.