این سایت یک منبع آموزشی اینترنتی است که به منظور استفاده‌ی کودکان طراحی گردیده است.در این سایت علوم روز به صورت نقاشی و وسایل کمک آموزشی خدماتی به کودکان ارائه می‌شود.