این سایت شخصی ، به کارهای یک هنرمند هندی اختصاص دارد. در این سایت با کارهای هنرمند گرافیست و طرح اشکال سه بعدی کامپیوتر آشنا می‌شوید. این کارها عمدتاً با ۳dmax و Photoshop کشیده شده است.