این سایت مربوط به یک مؤسسه‌ی تحقیقاتی دررشته‌ی دوومیدانی می‌باشد. این مرکز به تحقیق در خصوص موارد متعدد موجود در این رشته می‌پردازد و بدین طریق مبدل به یک سایت اطلاعاتی بسیار کامل در خصوص آموزش ورزشکاران و نحوه‌ی تغذیه و رژیم غذایی آنها گردیده است.