این سایت به مطالعه و یادگیری رفتارهای حرکتی و حرکت می‌پردازد. در این سایت رفتارهای حرکتی انسان براساس علاقه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اخبار ، عضویت ، فرهنگ لغات فنی ، کنفرانس‌ها ، سفارش کتاب و کتابخانه Pdf از خدمات این سایت می‌باشد.