این سایت به معرفی نوعی ورزش دوچرخه‌سواری بر روی ریل می‌پردازد. چرخ‌های این دوچرخه توسط دو اهرم بلند به لبه‌های ریل متصل گردیده است و تنها محافظ دوچرخه این اهرم‌ها می‌باشند. تصاویر موجود در این سایت به صورت آشکارا چگونگی و نحوه‌ی برگزاری این بازی رانشان می‌دهند. در این ورزش از یک نوع دوچرخه‌ی مخصوص استفاده می‌شود که ضمائم اتصالی آن باعث راندن آسان این وسیله می‌گردد. ضمائم این دوچرخه یک اهرم نگاه‌دارنده در جلوی دوچرخه و دیگری در کنار چرخ عقب است که به ریل موازی متصل گردیده‌است.