این شرکت خدماتی را در زمینه‌ی آنالیزهای شیمیایی ارائه می‌کند و سازنده‌ی دستگاه‌های آنالیز کننده‌ی شیمیایی و آنالیز کننده‌ی صنعتی و دستگاه‌های مربوط به محیط زیست می‌باشد. شما می‌توانید دستگاه‌ها جدید این شرکت را در این سایت ملاحظه کنید. آزمایش‌های مربوط به رطوبت ، مایعات ، آب ،گاز ، هوا ، جامدات و مواد سمی در این قسمت لیست شده است.