دانشکده‌ی علوم بیولوژیکی دانشگاه Essex این سایت به گفتگو درباره‌ی علم آئروسل و شیمی زیست می‌پردازد. گروه آئروسل در سال ۱۹۸۵ پایه گذاری شد و هدف آن تحقیق و توسعه این علم بوده است. تحقیقات این گروه به سه گروه عمده منحصر شده است که شامل: شیمی محیط زیست ، خصوصیات بنیادی آئروسل‌ها ، علم کاربردی آئروسل می‌باشد.