سازمان همکاری کننده در سرویس‌های شیمیایی این سازمان در سال ۱۹۹۰ پایه‌گذاری شده است که قراردادهایی رابه صورت دولتی یا خصوصی در زمینه‌ی محیط زیست در سرتاسر امریکا و کاناداداشته و آنها را به طور کامل به انجام رسانیده است. این سازمان دارایافراد متخصص در زمینه‌ی اطلاعات معتبر شیمی ، روش‌های آنالیز شیمیایی ، قوانین زیست محیطی ، ضمانت کیفی و کنترل کیفیت و کاربردهای کامپیوتریمی‌باشد. این شرکت در زمینه‌های زیر سرویس‌هایی را ارائه نموده است کهعبارتند از: ارزیابی‌ها و فعالیت‌های زیست محیطی ، ارزیابی و قبول قرارداد ، ارزیابی خطرها ، گروه نظارت دقیق اطلاعات مربوط QC/QA و بازرسی آزمایشگاهی.